mainos_794

Työ- ja koneturvallisuus

Turvalliset koneet ovat kiinteä osa vastuullisuutta

artikkelikuva: Turvalliset koneet ovat kiinteä osa vastuullisuutta

Uudistumassa oleva koneasetus sekä harmonisoidut standardit asettavat uusia vaatimuksia konevalmistajille. Koulutus auttaa valmistajia kehittämään koneet turvallisiksi ja standardien mukaisiksi. Ulkopuolisen tahon myöntämä sertifikaatti todentaa standardien täyttymisen.

Vastuu koneiden turvallisuudesta työympäristössä on säädösten mukaan sekä koneiden valmistajilla että koneita käyttävillä työnantajilla. Koneturvallisuuden perustana on kuitenkin koneiden huolellinen suunnittelu ja riskien hallinta teknisten ominaisuuksien ja toimintojen avulla.

”Konevalmistajan vastuulliseen toimintaan kuuluu koneen koko elinkaareen liittyvien riskien tunnistaminen ja minimoiminen. Vastuullinen konevalmistaja opastaa koneen ostajaa, kuinka konetta käytetään turvallisesti, jotta työtapaturmilta vältytään”, sanoo koneturvallisuusasiantuntija Esa Laine SGS Finland Oy:stä.

SGS on maailman johtava testaus-, tarkastus-, verifiointija sertifiointiyritys. SGS:n maailmanlaajuinen verkosto kattaa yli 2600 toimipaikkaa ja laboratoriota ja työllistää yli 96 000 työntekijää.

Suomessa SGS:n seitsemässä toimipisteessä työskentelee lähes 300 eri alojen asiantuntijaa. SGS tarjoaa riippumattomia palveluja ja asiantuntijalausuntoja sekä auttaa asiakkaita parantamaan tuotteidensa ja palvelujensa laatua, turvallisuutta ja tuottavuutta.

kuva

Vastuullisuus edellyttää konkreettisia toimia

Koneturvallisuus on tärkeä osa työturvallisuutta. Myös työpaikan toimintakulttuuri ja henkilöstön työskentelytavat ovat erittäin suuressa roolissa. Valmistajan antamien ohjeiden vastainen koneiden käyttäminen saattaa aiheuttaa turhia riskejä, jotka voitaisiin välttää kehittämällä toimintakulttuuria.

”Vastuullisuus, eettisyys, koneturvallisuus ja työturvallisuus kulkevat usein käsi kädessä. Yhden osa-alueen kehittäminen vaikuttaa myönteisesti myös muuhun toimintakulttuuriin”, sanoo SGS Fimko Oy:n toiminnallisen turvallisuuden asiantuntija Timo Vepsäläinen.

”Vastuullinen työnantaja luovuttaa työntekijöiden käyttöön vain turvallisia koneita ja laitteita, jotta kukaan ei joudu ottamaan turhia riskejä. Näin voidaan myös välttää tapaturmia ja sairauspoissaoloja”, Laine jatkaa.

Koneen tuottavuuden ohella turvallisuus myös pidentää koneen elinkaarta. Koneen modernisointi nykypäivän turvallisuusvaatimusten mukaiseksi on keskeinen keino pidentää koneen käyttöikää. Mitä pidempi koneen elinkaari on, sitä ympäristövastuullisempaa sen valmistaminen ja käyttäminen ovat.

kuva

Koneturvallisuusvaatimuksia päivitetään nykyaikaan

Uusien markkinoille tulevien koneiden turvallisuuden minimitasoa säädellään valtioneuvoston asetuksessa koneiden turvallisuudesta eli koneasetuksessa, joka on kansallinen toteutus EU:n Konedirektiivistä. Koneasetus määrittelee valmistajan velvollisuudet ennen koneen käyttöönottoa tai saattamista markkinoille. Käyttöasetuksella puolestaan säädellään työvälineiden turvallista käyttöä ja tarkastamista.

Nykyisen koneasetuksen siirtymäkausi päättyi 2009 ja asetus on ollut voimassa siitä saakka. Vaatimuksia ollaan nyt päivittämässä EU:n tasolla vastaamaan nykytietämystä ja teknistä kehitystä. Tämänhetkisen tiedon mukaan uudistetun asetuksen odotetaan tulevan voimaan vuoden loppupuolella, jolloin käynnistyy siirtymäkausi.

”Yhtenä kiinnostavana uutena asiana vaatimuksissa ollaan huomioimassa tekoälyn merkitys koneturvallisuudessa. Myös ohjelmistojen merkitys koneiden ohjaamisessa ja verkottumisessa kasvaa jatkuvasti”, sanoo Vepsäläinen.

”Aiemmin turvatoiminnot on hoidettu yleisesti turvareleillä, mutta tänä päivänä esimerkiksi turvalogiikat ovat vakiintunut osa koneturvallisuutta. Tulevaisuudessa turvalogiikasta tulee ilmetä myös käytössä oleva sovellusversio ja lokista on voitava helposti tarkastaa turvalogiikan toiminta ja tapahtumat”, jatkaa Laine.

Turvalogiikat asettavat konevalmistajille uusia vaatimuksia ohjelmistojen ja integraatioiden tullessa koneiden keskeisiksi ominaisuuksiksi. Harmonisoidut standardit ja uudet määräykset ohjaavat turvallisten ohjelmistojen tekemistä ja vaativat konevalmistajilta reagointia jo ennen siirtymävaihetta.

”Harmonisoitujen standardien runsaan määrän vuoksi omaa liiketoimintaa koskevien standardien tunnistaminen voi olla haastavaa. Tunnistamisen lisäksi konevalmistajan on sopeutettava toimintaansa standardien täyttämiseksi”, sanoo Laine.

kuva

Turvallisuus kuntoon koulutuksen ja sertifiointien avulla

SGS tarjoaa konevalmistajille mm. koulutusta uusien standardien ja määräysten täyttämiseksi. Konevalmistajat hyötyvät myös ulkopuolisen tahon myöntämistä sertifikaateista, jotka todentavat koneiden täyttävän asetetut vaatimukset.

”Olemme konevalmistajien tukena toiminnan kannalta keskeisten standardien tunnistamisessa ja soveltamisessa sekä teemme sertifiointeja. Vientiteollisuudessa lisähaasteita tuo eri maiden ja maanosien vaatimusten selvittäminen ja täyttäminen. Meidän laaja kansainvälinen verkostomme kattaa monia maita, joten voimme tarjota vientiyritysten käyttöön eri maissa toimivien asiantuntijoidemme osaamista”, Laine sanoo.

SGS tekee riippumattomia koneiden arviointeja sekä koneita käyttäville työnantajille, että koneita valmistaville tuotantolaitoksille aina kodinkonevalmistajista suurten teollisuuskoneiden ja tuotantolinjojen valmistajiin saakka.

”Tarjoamme kaikille koneille vaatimustenmukaisuusarviointeja ja tarpeen mukaan myös sertifiointeja, joiden avulla konevalmistajat voivat varmistua siitä, että kone on turvallinen ja täyttää kaikki määräykset. Vaarallisille koneille tuotamme konedirektiivin mukaisena ilmoitettuna laitoksena myös tyyppitarkastuspalveluja”, sanoo Vepsäläinen.

kuva

Modernisointi pidentää koneen elinkaarta

Koneturvallisuudesta on huolehdittava koneen koko elinkaaren ajan. Käyttöasetuksen mukaan työnantajan on huolehdittava koneiden turvallisesta tasosta ja seurattava turvallisuutta koskevien säädösten ja määräysten kehittymistä.

”Esimerkiksi 90-luvulla hankittu kone voi olla edelleen tuottava, mutta turvallisuustaso on saattanut jäädä jälkeen nykyajan vaatimuksista. Turvallisuustaso vaatii jatkuvaa tarkkailua ja päivittämistä”, sanoo Laine.

Vanhemman laitekannan omistajan kannattaa tarvittaessa tukeutua ulkopuolisiin asiantuntijoihin, jotka tunnistavat turvallisuusriskit ja antavat asianmukaisten säädösten mukaiset toimenpidesuositukset.

SGS on apuna varmistamassa myös modernisoitavien koneiden turvallisuutta. Modernisointi vaatii erityisosaamista ja monien eri säädösten huomioon ottamista. Modernisointia teetättäessä kannattaa samalla minimoida riskit pyytämällä arviointi riippumattomalta kolmannelta osapuolelta.

”Uuden tai modernisoitavan koneen turvallisuusnäkökohdat eivät välttämättä ole käyttäjän ja tilaajan ydinosaamista, vaan näkökulma voi painottua koneen tai tuotantolinjan kapasiteettiin ja käyttöön. Tällöin kannattaa hyödyntää turvallisuusalan toimijoiden asiantuntemusta”, sanoo Vepsäläinen.

Teksti: Merja Maukonen
Kuvat: Getty Images

Mitä mieltä olit artikkelista?

rate 1 rate 2 rate 3 rate 4 rate 5

Seuraa prometalli

prometalli uutiskirje

mainos_850
mainos_886Seuraa prometalli
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »