mainos_935

Hitsaus
Materiaalinkäsittely
Pintakäsittely

NDT-standardit päivittyvät

Rikkomattoman aineenkoetuksen (NDT) menetelmissä ja laitteistoissa tapahtuu jatkuvaa kehitystä, jonka seurauksena tarkastuksia voidaan suorittaa nopeammin, tarkemmin ja/tai halvemmalla kuin aiemmin. Kehitys aiheuttaa muutostarpeita myös NDT-standardeihin, jotta uusien menetelmien mahdollisuudet saadaan laajempaan tietoisuuteen ja toisaalta niiden soveltaminen tarkastustoiminnassa on mahdollista. Seuraavassa on esitelty muutamia lähiaikoina julkaistuja päivitettyjä NDT-standardeja.

NDT-henkilöiden pätevöinti

Teollisuuden rikkomatonta aineenkoetusta suorittavan henkilöstön pätevöintiä ja sertifiointia käsittelee kansainvälinen standardi SFS-EN ISO 9712, jonka ensimmäinen painos julkaistiin vuonna 2012. Tätä ennen voimassa oli vanha eurooppalainen standardi EN 473.

Standardin EN ISO 9712 uudistustyö käynnistettiin vuonna 2017 ns. revisiointikyselyn tulosten seurauksena. Viiden vuoden aikana kokemuksia standardin soveltamisesta olikin saatu runsaasti – kommentteja standardin päivittämiseksi saatiin yli 400.

Päivitystyö on nyt saatu päätökseen, kun ISO julkaisi standardin uuden painoksen ISO 9712:2021 juuri ennen joulua. Eurooppalaisilla kansilehdillä täydennetty identtinen standardi EN ISO 9712:2022 julkaistaan maaliskuun alkupuolella ja vahvistetaan SFS-standardiksi, samalla edellinen painos vuodelta 2012 kumotaan.

Standardiin on tehty laajasti muutoksia, joista esipuheessa on lyhyt yhteenveto. Muutoksia ja täydennyksiä on tehty esimerkiksi termeihin ja määritelmiin, eri osapuolten vastuisiin, koulutuksen ja käytännön kokemuksen vaatimuksiin, pätevyystodistusten vaatimuksiin ja sertifioinnin ehtoihin. Standardin suomenkielinen käännös on parhaillaan laadittavana ja se pyritään julkaisemaan mahdollisimman nopeasti kevään aikana.

Radiografia

Terästen ja alumiinien hitsien radiografisen kuvauksen hyväksymisrajastandardit SFS-EN ISO 10675-1 ja -2 ovat päivittyneet joulukuussa 2021. Uusilla standardeilla korvattiin vuosien 2016 ja 2017 painokset ja suomenkieliset käännökset julkaistaan alkuvuodesta. Muutoksina voidaan mainita esim. taulukoiden uudelleenjärjestely ja sisäisten virheiden taulukkoon 4 muutetut huokosryhmien ja liitosvirheiden hyväksymisrajat. Lisäksi hyväksymisrajoista on lisätty yleistä tekstiä ja yhtenäistetty liitteitä hitsiluokkastandardin EN ISO 5817 mukaiseksi.

Hitsien radiografista kuvausta filmi- ja digitaalitekniikalla käsittelevät standardit SFS-EN ISO 17636-1 ja -2 ovat parhaillaan uusittavana ja ehdotustekstit ovat seuraavaksi tulossa loppuäänestykseen. Uusia standardeja voidaan odottaa julkaistavaksi vuoden 2022 aikana.

Eurooppalainen ja kansainvälinen NDT-standardisointi

Eurooppalaiset NDT-standardit laaditaan CENin teknisessä komiteassa CEN/TC 138 ”Non-destructive testing” ja kansainväliset NDT-standardit vastaavassa ISO-komiteassa ISO/TC 135. Hitsaukseen liittyvät NDT-standardit laaditaan komiteoissa CEN/TC 121 ”Welding and allied processes” ja ISO/TC 44/SC 5 ”Testing and inspection of welds”

Näissä komiteoissa laadittavat standardit ovat ns. horisontaaleja standardeja, joihin tuotestandardeissa tarvittaessa viitataan. Sen lisäksi muissa tuotekohtaisissa teknisissä komiteoissa laaditaan myös NDT-standardeja esim. levyille, putkille, valuille ja takeille.

Standardisointiin osallistuminen

Edellä mainittujen CENin ja ISOn teknisten komiteoiden, alakomiteoiden ja työryhmien toimintaa seurataan METSTAn kansallisissa standardisointiryhmissä SR 81 ”Radiografia”, SR 89 ”Ultraääni” ja SR 106 ”Pintamenetelmät”, joihin osallistuminen on maksutonta. Nämä standardisointiryhmät vastaavat aihealueidensa eurooppalaisiin ja kansainvälisiin standardiehdotuksiin liittyvistä päätöksistä ja niihin lähetettävistä Suomen kannanotoista sekä osallistuvat suomenkielisten käännösten valmisteluun. Ryhmien jäsenillä on pääsy ajantasaiseen standardien valmisteluaineistoon. Näin tuleviin standardeihin on mahdollista varautua jo etukäteen. Standardisointiryhmien jäsenillä on myös mahdollisuus osallistua standardien valmistelutyöhön eurooppalaisissa ja kansainvälisissä työryhmissä.

Ajan tasalla oleva luettelo kaikista julkaistuista sekä valmisteilla olevista NDT-standardeista (yleisstandardit, hitsien, levy- ja tankotuotteiden, takeiden, putkien, valujen ym. NDT-standardit) löytyy METSTAn www-sivuilta osoitteesta tinyurl.com/NDT-tilanne. Edellä mainittuja standardeja voi ostaa Suomen Standardisoimisliitosta (https://sales.sfs.fi)

Teksti: Mika Vartiainen / asiantuntija, Metsta

Mitä mieltä olit artikkelista?

rate 1 rate 2 rate 3 rate 4 rate 5

Seuraa prometalli

prometalli uutiskirje

mainos_965Seuraa prometalli
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »