mainos_1011

Kunnossapito
Mittaus

Konepajateollisuuden osaaja- ja materiaalipula lisää NDT-tarkastusten tarvetta

artikkelikuva: Konepajateollisuuden osaaja- ja materiaalipula lisää NDT-tarkastusten tarvetta

Kuva: NDT-TEAM OY

Konepajateollisuudessa vallitseva pula osaavista työntekijöistä yhdistettynä liian heikosti resursoituun työnjohtoon johtavat työn laadun putoamiseen – myös aihioissa. Laatua seurataan esimerkiksi ainetta rikkomattomien tarkastusten NDTmenetelmillä, mutta liian myöhäiseen vaiheeseen ajoitettu tarkastus ei auta, jos vasta siinä vaiheessa todetaan, että valmis tuotesarja ei täytä vaatimuksia.

Ainetta rikkomattomia NDT-tarkastusmenetelmiä (Non-Destructive Testing) käytetään yleensä tuotteen valmistuksen yhteydessä tehokkaana laadunvarmistuksen työkaluna, mutta myös myöhemmin tuotteen elinkaaren aikana sen kunnonseurannassa.

NDT-tarkastukset ovat hyvin laajasti käytössä valmistavassa metalliteollisuudessa. Tarkastukset ovat monesti asiakkailta tuleva ehdoton vaatimus, jotta konepajatuotteita voidaan ylipäätään saada kaupaksi. NDT-tarkastukset ovat myös tärkeä osa laitteiden kunnossapitoa, jotta tuotannossa ei synny odottamattomia seisokkeja.

Laatu on suunnittelua ja varmistamista

NDT-tarkastajien arjessa näkyy konepajateollisuuden huutava pula osaajista. Toinen ongelma on johtamisen resursointi alan yrityksissä.

”Jos Suomi haluaa pärjätä globaalissa kilpailussa, harvoin voimme olla halvimpia, mutta voimme olla muita parempia”, NDT-tarkastaja Markus Kumpumäki Nondest Oy:stä sanoo.

kuva
Nondest Oy:n NDT-tarkastaja Markus Kumpumäki työmaalla.
Kuva: NONDEST OY

Nondest Oy toimii pääsääntöisesti Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla, mutta yrityksen NDT-tarkastajat käyvät aliurakoitsijoiden mukana paikan päällä eri puolilla Suomea.

”Monesti työnjohtajilla on liian kiire. Arkitekemisessä resursointi ja henkilöstöpula ovat suurimmat ongelmat. Toinen puoli kiireestä tulee suunnittelupöydältä huonon suunnittelun kautta”, Kumpumäki sanoo.

Hänen mukaansa laatu pettää vähän eri kohdissa eri yrityksissä.

”Monesti myyjät eivät näytä olevan tietoisia siitä, mitä laatuvaatimuksia asiakkaalla on toimitusehdoissa. Myyjät myyvät tavaraa mahdottomilla vaatimuksilla ja tuotanto yrittää parhaansa mukaan pysyä perässä. Esimerkiksi hitsiluokkien tuntemus ei ole riittävää”, Kumpumäki kertoo.

Tarjouksia voidaan tehdä tietämättä vaadittua hitsiluokkaa. Oletusarvona on C-hitsi, kun tarjousvaatimus on standardin kautta B-luokka.

”Hitsareille ja myyjille tulisi korostaa mitä hitsiluokan nosto C:stä B:hen tarkoittaa. Isoissa projekteissa tarvittava työmäärä kasvaa, ja mikäli jo hitsatuissa rakenteissa havaitaan tarkastusvaiheessa puutteita, on korjaaminen aikaa vievää puuhaa”, Kumpumäki sanoo.

Vuonna 2008 perustetussa NDT-Team Oy:ssä on myös havaittu laatuongelmien lisääntyminen. Yritys toimii pääasiassa Pirkanmaan alueella, mutta tarvittaessa myös muualla Suomessa joko oman henkilökunnan voimin tai yhteistyössä kumppaniyritysten kanssa.

Jos hitsin laadussa on ongelmia, pitäisi NDT-Team Oy:n toimitusjohtajan Jukka Hakalan mukaan palata peruskysymysten pariin.

”Onko hitsi sellainen kuin on tilattu ja haluttu? Onko työ tilattu periaatteella ”hitsatkaa kappaleet yhteen”, vai onko määritelty hitsiluokka, selvitetty että hitsaajalla on pätevyys kyseiseen hitsaukseen, onko hitsaajalla ollut käytössään WPS ja onko pajassa hitsauskoordinaattoria? Onko laatu hyvä”, Hakala kysyy.

Hän muistuttaa, että laatu on myös kovin suhteellinen ja mielipiteitä jakava käsite.

”Jos edellä mainitut asiat ovat ”paperilla” kunnossa, niin kysymys kuuluu: Millainen on tekijän asenne työhönsä? Saavutetaanko vaadittu hitsausten laatu tarkastusten ja korjausten sekä uusintatarkastusten kautta, vai kenties hyvän asenteen omaavan motivoituneen hitsarin työn tuloksena”, Hakala sanoo.

kuva
Jos hitsin laadussa on ongelmia, pitäisi NDT-Team Oy:n toimitusjohtajan Jukka Hakalan mukaan palata peruskysymysten pariin.
Kuva: NDT-TEAM OY

Tarkastuksen ajankohdalla on väliä

Standardit määrittävät tarkastuslaajuudet ja NDT-tarkastaja suorittaa tarkastukset niiden mukaan. Tarkastuslaajuudet voivat vaihdella aina kahdesta prosentista sataan prosenttiin asti.

Kumpumäen mukaan tärkeää olisi miettiä tarkastuksen ajankohtaa: otetaanko projektin alussa muutamia kappaleita, jotta nähdään että ollaan oikeilla raiteilla ja jatketaan niin läpi projektin, vai suoritetaanko vain niin sanottu lopputarkastus, jossa luotetaan tuotannon omaan laadunhallintaan. Mahdollisiin ongelmiin ehditään yleensä reagoida jo tuotannon alkuvaiheissa, mikäli NDT-tarkastuksia on tehty projektissa ennen ja jälkeen.

”Kilpailu on kovaa konepajateollisuudessa ja onnistunut laadunvarmistus on kilpailuvaltti. Ongelmatapauksissa yleensä taustalla on projektin oman laadunvarmistuksen pettäminen. Ei ole aina selvää kenen vastuualueelle kuuluu esimerkiksi silmämääräinen tarkastus. Jos projekti kestää puoli vuotta ja NDT-tarkastaja on paikalla viikon tai kaksi, tulee hitsarien ja työnjohdon olla kriittisiä oman työnsä jäljen suhteen”, Kumpumäki sanoo.

Materiaaliongelmatkin lisääntyneet

Hakala kertoo, että NDT-Team Oy tarkastaa esimerkiksi akseleiden koneistamisessa käytettäviä aihiotankoja.

”Maailmantilanteesta johtuen ei ole mikään itsestäänselvyys, että aihion materiaali on hyvälaatuista. Rautaa on hankittu, mistä on satuttu saamaan, ja sieltä voi löytyä monenlaista tavaraa, kuten lähiaikoinakin on tutkimuksissa löytynyt. Heikosta aihiosta ei saa hyväksyttävää kappaletta. Aihioita on hylätty ultraäänitarkastuksessa sen takia, että aihion sisällä on ollut liian suurta vikaa. Selkeästi olemme havainneet, että tällainen on lisääntymään päin”, Hakala toteaa.

Monia eri menetelmiä käytössä

NDT-tutkimusten alalla Suomessa on parin suuren toimijan lisäksi muutamia yli kymmenen hengen yrityksiä sekä lukuisia pienempiä yrityksiä, jotka toimivat enemmän paikallisesti eri puolilla Suomea.

Sekä NDT-Team että Nondest kuuluvat pienten ja ketterien yritysten sarjaan, joiden kilpailuvalttina on joustavuus. Tarvittaessa yritykset hyödyntävät yhteistyökumppaniensa palveluita oman toimialueensa ulkopuolella tai suuremmissa hankkeissa.

Kummallakin yrityksellä on monia eri aineita rikkomattoman tarkastuksen NDT-menetelmiä käytössään tuotteiden ja laitteiden laadun varmistamiseksi, kuten alan yrityksillä muutenkin. Eri tarkastusmenetelmät täydentävät toisiaan, ja NDT-asiantuntija osaa hyödyntää ja suositella eri menetelmiä tarkastuskohteesta riippuen.

Tuotannon laadun nostamiseen ja ylläpitämiseen tarvitaan laitteiden ja komponenttien jatkuvaa seurantaa laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi.

”Ratkaisevassa asemassa ovat kuitenkin asenteet. Ilman oikeanlaista asennetta työtään kohtaan ei tuotteen tai palvelun hyvä laatukaan ole kuin sanahelinää. Kaikissa yrityksissä tulisi muistaa panostaa työskentelyolosuhteiden parantamiseen, työmenetelmien kehittämiseen, henkilöstön koulutukseen ja sitä kautta saada kaikki tuntemaan sopivasti ammattiylpeyttä omaa työtään kohtaan”, Hakala korostaa.

kuva
Tunkeumanestetarkastuskuvassa särö.
Kuva: NONDEST OY

Pintaan avautuvat virheet

”Silmämääräinen tarkastus myös eri apuvälineitä käyttäen on ensimmäinen perustarkastus, joka pitäisi vähintäänkin aina tehdä”, Hakala sanoo.

Silmämääräinen tarkastus on tärkeä menetelmä pintavirheiden tarkastamiseksi. Siinä kokenut ja koulutettu tarkastaja arvioi hitsauksen tasoa vertaamalla pintaa hitsiluokkastandardin tai jonkun muun standardin tai ohjeen antamiin raja-arvoihin.

Yleensä visuaalinen tarkastus tehdään valmiille hitsauskohteelle, mutta tarvittaessa tarkastus voidaan tehdä myös muiden vaiheiden aikana. Tarkastuksessa voidaan käyttää erilaisia apuvälineitä, kuten hitsimittaa tai endoskooppia.

kuva
Magneettijauhetarkastus. Kuvassa särö.
Kuva: NONDEST OY

Tunkeumanestetarkastus sopii hyvin useimmille materiaaleille. Tunkeumanestetarkastuksessa havaitaan pintaan avautuvat virheet. Sitä käytetään erityisesti tasaisille pinnoille ja hitsien tarkastukseen.

Tarkastuksessa käytetään nimensä mukaisesti tunkeumanestettä, joka tunkeutuu tuotteen pintaan avautuviin virheisiin. Kyseessä on pienipintajännitteinen neste, jonka ominaisuuksiin kuuluu voimakas työntyminen pieniin rakoihin. Tarkastus voidaan suorittaa myös fluoresoivana UV-valon avulla.

Magneettijauhetarkastusta käytetään tuotteen pintaan avautuvien virheiden havaitsemiseksi ferromagneettisilla materiaaleilla. Yleisimmin menetelmällä tarkastetaan hitsejä, mutta sillä voidaan tarkastaa myös teräsvaluja ja takeita. Magneettijauhetarkastus soveltuu teräsrakenteiden, laitteiden, koneenosien ja kiinnitystarvikkeiden tarkastukseen.

Magneettijauhetarkastuksessa tuotteeseen aiheutetaan magneettivuo. Vian aiheuttamiin paikallisiin napakohtiin kertyvä magneettijauhe on siten helppo havaita. Magneettijauhetarkastus on erittäin herkkä ja varma menetelmä ferromagneettisten materiaalien pintaan avautuvien vikojen etsimiseen, joten se onkin laajalti käytössä. Magneettijauhetarkastus voidaan suorittaa myös fluoresoivana UV-valon avulla. Tällöin tarkastettavaa pintaa ei tarvitse maalata vaalealla kontrastivärillä.

kuva
Fluoresoiva näyttämä.
Kuva: NDT-TEAM OY

Materiaalin sisäiset virheet esiin

Ultraäänitarkastusta on käytetty jo yli 40 vuoden ajan materiaalien perusainetarkastukseen sekä hitsien tarkastukseen. Teknologian kehittymisen myötä menetelmästä on tullut entistä varmempi ja luotettavampi, ja se onkin laajalti sekä kotimaisen että ulkomaisen teollisuuden käytössä.

Ultraäänitarkastus perustuu ultraäänen heijastumiseen viasta takaisin mittauksessa käytettävään luotaimeen. Materiaalissa olevat säröt ja esimerkiksi liitosviat heijastavat hyvin ääntä. Ultraäänitarkastus on tarkka, helppo ja edullinen keino selvittää tuotteen laatu. Vaiheistettu ultraäänilaite avaa uusia mahdollisuuksia vikojen havaitsemiseksi.

Röntgenkuvaus on toinen paljon käytetty menetelmä, jolla päästään käsiksi sisäisiin virheisiin. Digitaalisessa radiografiakuvauksessa perinteinen filmi on korvattu DDA-muuntimella, jolloin kuvat saadaan suoraan digitaaliseen muotoon.

Digitaalisessa röntgentarkastuksessa kuvaustulos on heti kuvauksen yhteydessä nähtävissä ja analysoitavissa sekä luokiteltavissa tietokoneelta. Näin vältytään turhilta tiedonsiirtokustannuksilta ja prosessi on nopea. Asiakas saa digikuvat helposti pilvipalvelujen välityksellä.

Kuvankäsittelyohjelmiston tehokkaat signaalikäsittelyn työkalut ja suodattimet avaavat radiografialle aivan uudenlaisia mahdollisuuksia.

Teksti: Jari Peltoranta

Mitä mieltä olit artikkelista?

rate 1 rate 2 rate 3 rate 4 rate 5

Seuraa prometalli

prometalli uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
prometalli 4/2023

prometalli

mainos_1030Seuraa prometalli
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »